ABOUT US

 scrc final 3

EN

We are part of a large family of Southern Cruisers Riding Club, a club with a global reach. We are Chapter 670 Europe Cruisers

Chapter is different in conception and mission. It operates in the whole of continental Europe without regional localization. Our members comes from different parts of Europe. We have a very personal and friendly ties with members of the European and American SCRC chapter, participate in their events. On the organization often we participate too.

The mission of our chapter is also spreading ideas SCRC as a family club in locations where the club still does not have its chapter. We provide support bikers who are close SCRC ideas, participate in their events, help with the founding chapter, pass on experience in group rides, first aid, charity and in other areas of bikers life .

Chapter accepts members in whose neighborhood is not functional chapter. or for various reasons can not be a member of the local chapter, but still want to be members of the Southern Cruisers Riding Club.

Furthermore, in Chapter 670 operates bikers who are not vitally tied to one location, move across Europe, and their aim is to extend the SCRC to other destinations.

Our members support each other. When traveling to places where our members live and work, apply the unwritten rules of mutual support, we provide our members facilities, accommodation, program, technical support, etc. – Personally or vicariously, each according to their possibilities, both for club and private activities.

We offer this service to members of other chapters

CZ

Jsme součástí velké rodiny Southern Cruisers Riding Club, klubu s celosvětovou působností. Jsme Chapter 670 Europe Cruisers.

Chapter je odlišný svým pojetím i posláním. Působí na území celé kontinentální Evropy a to bez oblastní lokalizace. Naši členové pochází z různých koutů Evropy.  Máme velmi osobní a přátelské vazby se členy evropských i amerických SCRC chapterů,  účastníme se  jejich akcí. Na pořádání se často podílíme .

Posláním našeho chapteru je také šíření myšlenek SCRC jako rodinného klubu v lokalitách, kde klub dosud nemá svě chaptery. Poskytujeme podporu bikerům, kterým jsou ideje SCRC blízké, Účastníme se jejich akcí, pomáháme se založením chapterů, předáváme zkušenosti v oblasti skupinové jízdy, první pomoci, charity  i v ostatních oblastech motorkářského života

Chapter přijímá členy, v jejichž okolí není  funkční chapter.  nebo z různých důvodů nemohou být členem  místního chapteru, ale chtějí přesto být členy Southern Cruisers Riding Club.

Dále v chapteru působí jezdci, kteří nejsou životně vázáni na jednu lokalitu, pohybují se po celé Evropě a jejich cílem je rozšíření SCRC do dalších destinací.

Naši členové se vzájemně podporují. Při cestách do míst, kde se naši členové žijí a působí, platí nepsaná pravidla o vzájemné podpoře, zajišťujeme pro své členy zázemí, ubytování, program, technickou podporu apod. – osobně nebo zprostředkovaně, každý dle svých možností a to jak pro klubové tak pro soukromé aktivity.  Tuto službu poskytujeme i členům ostatních chapterů.

 

SE

Detta Chapter är annorlunda i uppbyggnad och Uppdrag. Det fungerar i hela den europeiska kontinenten utan den regionala plats orienteringen. Våra medlemmar kommer från olika delar av Europa. Vi har mycket personliga och vänskapliga band med medlemmar i både den europeiska och amerikanska Chapters inom SCRC och deltar i deras evenemang. Vi deltar även inom organisationen också.

Uppdraget för vårt Chapter är också att sprida idéer inom SCRC som en familjeklubb på platser där klubben fortfarande inte har något Chapter. Vi erbjuder stöd för bikers som är nära SCRCs ideal, delta i deras evenemang, hjälpa till med start av nya

Chapters,förmedla erfarenhet av gruppturer, första hjälpen, välgörenhet och hjälpa varandra inom olika delar i en bikers liv. Chapteret accepterar medlemmar i vars närhet inte finns ett funktionellt Chapter. eller av olika skäl inte kan vara medlem i den lokala Chapteret, men ändå vill vara medlemmar i Southern Cruisers Riding Club.

Dessutom, i Chapter 670 åker bikers som inte är knutna till en plats, flyttar över hela Europa, och deras mål är att utvidga SCRC till andra destinationer.

Våra medlemmar stöder varandra. När du reser till platser där våra medlemmar bor och arbetar, tillämpa gärna de oskrivna reglerna för ömsesidigt stöd, ger vi våra medlemmar ,kontakter, boende, program, teknisk support, etc. – Personligen eller någon vi känner, var och en efter sina möjligheter, både för klubben och privat aktiviteter.

Vi erbjuder denna tjänst till medlemmar i alla Chapters.

 

D

Wir sind Bestandteil einer grossen Familie Southern Cruisers Riding Club, des Clubs mit dem weltweiten Zuständigkeitsbereich.

Wir sind Chapter 670 Europe Cruisers.

Chapter unterscheidet sich durch Auffassung und Mission.

Chapter hat Wirkungsbereich in ganz Europa ohne örtiche Lokalizierung.

Unsere Mitglieder stammen aus unterschiedlichen Teilen Europas. Wir haben persönliche und freundliche Kontakte mit den Mitgliedern der europäischen und amerikanischen Chapter, wir nehmen an ihren Veranstaltungen teil und häufig beteiligen wir uns an derer Organisierung .

Der Sinn unserer Tätigkeit ist auch die Verbreitung der Ideen SCRC in Form eines Familienclubs in den Lokalitäten , wo unser Club bis jetzt keine Chapter hat.

Wir unterstützen Biker, denen die Ideen von SCRC nahe stehen .

Wir nehmen an ihren Veranstaltungen teil,wir helfen mit Gründung der Chapter, vermitteln die Erfahrung sowohl im Bereich der Gruppenfahrt, der ersten Hilfe, der Caritas als auch in den anderen Bereichen des Motorradfahrerlebens.

Chapter nimmt Mitglieder auf, in derer Umgebung kein aktiver Chapter ist oder die aus verschiedlichen Gründen keine Mitglieder von örtlichen Chaptern sein können und trotzdem Mitglieder SCRC sein wollen.

Weiter wirken in Chapter Motorradfahrer die nicht zu einer bestimmten Lokalität verbunden sind, bewegen sich durch das ganz Europa und sein Ziel ist die Verbreitung SCRC in weitere Destinationen.

Unsere Mitglieder unterstützen sich einander. Bei den Reisen in die Destinationen, wo unsere Mitglieder leben und wirken, gelten ungeschriebene Regeln über gegenseitige Unterstützung.

Wir gewährleisten unseren Mitgliedern nach Möglichkeit persönlich oder vermittelt Unterbringung, , technische Unterstützung usw. sowohl für Club- als auch für Privataktivitäten. Diese Leistungen bieten wir auch den Mitgliedern der anderen Chapter.